Terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden SPINFIT VZW

Lid worden betekent zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden :

 1. 1. Enkel na betaling van de jaarlijkse bijdrage voor 31 / 10 en nadat alle nodige gegevens op het secretariaat gekend zijn, ( volledige naam van het lid, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, groep ) is het lid geldig verzekerd. De kostprijs van het lidmaatschap wordt jaarlijks bepaald door het bestuur op de startvergadering. De kostprijs omvat: lidgeld gymfederatie, verzekering en ledenbijdrage club. Nieuwe leden krijgen 1 proefles gratis, daarna wordt er gevraagd om definitief in te schrijven.
 2. 2. Na de start van het seizoen kan men enkel het lidgeld terug vorderen met een doktersattest. Het volledige lidgeld wordt terugbetaald bij een zwaar ongeval of een recente kwetsuur voor de aanvang van het seizoen waarbij het lid geen enkele sport meer kan beoefenen binnen en buiten de club. De helft van het lidgeld wordt terugbetaald wanneer het lid gekwetst wordt ( tijdens de maand september & oktober ) en door de dokter is afgekeurd en niet meer kan deelnemen aan de lessen. Enkel het bestuur van de club kan bij unanieme beslissing leden inschrijven, weigeren of schrappen. Bij vrijwillig ontslag wordt er evenmin een terugbetaling gedaan van het lidgeld. Het bestuur kan altijd een uitzondering maken van deze regel door bijzondere omstandigheden.
 3. 3. Zorg dat je gegevens: naam, adres, telefoon, email, ... up to date zijn zodat we je bij een eventueel afmelden van de les kunnen bereiken. Het Spinfitsecretariaat dient van elke adreswijziging of wijziging van telefoonnummer / mailadres in kennis te worden gesteld ( mail naar spinfitdessel@gmail.com )
 4. 4. Iedereen ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot onze club. Minimum instapleeftijd is 4 jaar - 2,5 jaar voor peuterturnen met begeleiding van een volwassene. Een maximum leeftijd is niet vooropgesteld.
 5. 5. Gelieve tijdig aanwezig te zijn en probeer te verwittigen wanneer je niet kunt.
 6. 6. Wangedrag, pesten, het in opspraak brengen van de goede naam van onze club, het uiten van woorden of het stellen van daden die de club schaden, zijn redenen die het bestuur de mogelijkheid geven een lid tijdelijk of definitief uit te sluiten. Leden komen naar de training om gymnastiek of dans te beoefenen en niet om sociale contacten met vrienden te onderhouden of afspraken te maken tijdens de les. Dit zijn dingen die buiten de lesuren gebeuren. Wanneer een lid dit niet naleeft kan het lid na één of meerdere verwittigingen tijdelijk uitgesloten worden tot de volgende training(en). Bij definitieve uitsluiting wordt het lidgeld niet teruggestort. Bij pesten en wangedrag worden ook de ouders op de hoogte gebracht.
 7. 7. Leden hebben een verzorgd en sportief voorkomen: sportkledij ( short en T-shirt of turnpakje ), sportschoenen, turnpantoffels of blote voeten Lang haar is steeds samengebonden. Juwelen laat je best thuis, niet alleen om verlies te voorkomen, maar ook om jezelf en anderen niet te kwetsen. Gsm blijft in de kleedkamer / sporttas. Deze is overbodig tijdens de les.
 8. 8. De club is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van voorwerpen.
 9. 9. Alle leden schikken zich naar de richtlijnen van de lesgevers of het bestuur.
 10. 10. Respect voor elkaars bezittingen, kleedkamers en materiaal zijn basiswaarden. Gebruik het materiaal waarvoor het bestemd is. We wensen respect tegenover trainers, medeleden, ouders en bestuur.
 11. 11. De club is enkel verantwoordelijk voor de opvang van de leden tijdens de voorziene lessen en activiteiten. Ouders blijven verantwoordelijk tot het begin van de les en onmiddellijk na het einde van de les. De ouders zijn niet in de zaal gedurende de les en wachten aan de deur tot de start van de les.
 12. 12. Enkel de lesgevers beslissen in welke groep het lid het beste thuis hoort ( na afname van testen ). De leden worden ingedeeld op basis van leeftijd en capaciteiten.
 13. 13. Ongevallen welke plaats vinden tijdens de lessen of tijdens de verplaatsing van of naar de les dienen binnen de 24 uren gemeld te worden, dit in verband met de verzekering. Ook sommige sportactiviteiten buiten de sportclub zijn verzekerd. Het ongevalsformulier kan je vragen bij de lesgever of downloaden op de website van Sporta.
 14. 14. Tijdens de schoolvakanties gaan de lessen in principe niet door, tenzij de lesgever anders vermeldt. In de mate van het mogelijke zal tijdig gemeld worden wanneer lessen uitzonderlijk niet doorgaan. De volledige kalender kan je op de website terugvinden.
 15. 15. Heb je als sporter, ouder of lesgever een vraag rond grensoverschrijdend gedrag of wens je hierover te praten? Heb je een vermoeden of effectieve klacht rond dit onderwerp? Hiervoor kan je terecht bij de Sporta-API’s ( onafhankelijk aanspreekpunt integriteit ) op het nummer 014/53.95.25.

Het bestuur